WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU

„GRANTY PPGR”!

Zakończono nabór w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Gmina Głogów złożyła wniosek o grant na zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę w wysokości 267 000 zł. Chęć uczestnictwa w programie zadeklarowało 78 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Prosimy zatem wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli oświadczenia o następujące uzupełnienie dokumentacji:

  • przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu np.:  kopie odpisów aktów urodzenia, odpisów aktów zgonu lub  dowodów osobistych  itp.
  • w przypadku jeśli uczeń nie jest zameldowany na terenie gminy Głogów, przedłożenie dowodu zamieszkania na terenie gminy Głogów (akt własności lokalu, rachunki lub umowa za media w lokalu wystawione na dane rodzica, itp.
  • przedłożenie zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Głogów), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy- zgodnie z załącznikiem nr 1
  • przedłożenie zgody na weryfikację danych w ramach rejestrów publicznych stanowiących zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych w celu zweryfikowania danych zawartych w przekazanym oświadczeniu – zgodnie z załącznikiem nr 2

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać:

1)  w wersji papierowej w pok. nr 316 w Urzędzie Gminy Głogów,

2) poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Głogów w nieprzekraczalnym terminie
do 6 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Głogów po numerem telefonu  

76 836 55 69, e-mail: p.sobocinska@gminaglogow.pl