Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie
ul. Słowiańska 13,
67 – 200 Głogów
Tel. 76 833 21 46
e-mail: sekretariat@pcpz.glogow.pl
www.pcpz.glogow.pl

Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej. Na terenie Powiatu Głogowskiego Centrum realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W realizacji zadań Centrum kieruje się dobrem dziecka oraz poszanowaniem jego praw. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej możliwości wychowywania się w środowisku sprzyjającym
jego prawidłowemu rozwojowi. Szczególną uwagę zwraca się na zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, z uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

W realizacji zadań Centrum współpracuje ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami, w szczególności z sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi prowadzącymi działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
ul. Folwarczna 7,
67 – 200 Głogów
Tel. 76 833 21 46
e-mail: poczta@mcwr.glogow.pl
http://www.mcwr.glogow.pl/www/