Zarządzenie Nr WG/55/2021

Wójta Gminy Głogów

 z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           (t. j. Dz.U.2020.713 z późn. zm.)  oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się dyżury wakacyjne przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Głogów jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2020/2021 w terminach określonych jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Głogów, które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Głogów tj.:
 2. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Serbach,
 3. Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie
 4. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Głogów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Wójt Gminy Głogów

     /-/Bartłomiej Zimny

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr WG/55/2021

Wójta Gminy Głogów

z dnia 17.06.2021 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH W LIPCU I SIERPNIU 2021 R.

LP.NAZWA PRZEDSZKOLAADRESTERMIN DYŻURU
1Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w WilkowieWilków ul. Głogowska 511-31 lipiec 2021 r.
2Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w PrzedmościuPrzedmoście ul. Szkolna 31-31 sierpień 2021 r.
3Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w SerbachSerby ul. Ogrodowa 181-31 sierpień 2021 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr WG/55/2021

 Wójta Gminy Głogów

z dnia 17.06.2021 r.

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Głogów

§ 1.

1.Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Głogów funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

2.Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący na podstawie uzgodnień z dyrektorami.

§ 2.

Dyrektorzy przedszkola/ szkół podstawowych  podają do wiadomości rodziców / prawnych opiekunów wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

§ 3.

1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Głogów w bieżącym roku szkolnym.

2. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje  i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

4. Liczebność grupy  przedszkolnej będzie zgodna z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznym, jednak nie może być to więcej niż 25 dzieci.  Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę.

5. W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia swoim dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

§ 4.

1.Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 21 czerwca 2021 roku.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko dziecka,
 • Aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/ opiekunów prawnych,
 • Numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami,
 • Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
 • Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć wpływ na zapewnienie prawidłowej opieki w przedszkolu (wskazania lekarskie, przyjmowane leki, dieta itd.)
 • Upoważnienie do odbierania dziecka przez osoby wyznaczone przez rodziców/ opiekunów prawnych
 • Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka dot. przetwarzania danych osobowych.

3.Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje je dyrektorowi dyżurującego przedszkola do dnia 23 czerwca 2021 roku.

4.Lista przyjętych dzieci zostanie podana do publicznej wiadomości 24 czerwca 2021 r.

5.Dyrektor pełniący dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci  innego przedszkola z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki  do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.

6.W uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany w punkcie 1.

§ 5.

1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie określone są w Uchwale Nr LIII/270/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz Zarządzeń dyrektorów szkół w sprawie opłat za wyżywienie. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 za dany miesiąc regulowane są przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka naliczane będą w wysokości wynikającej z:

a)      liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym realizowanych po podstawie programowej zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych i ewentualnie dopłat za każdą godzinę ponad zadeklarowaną.

oraz

b)      dziennej stawki żywieniowej.

3. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w trakcie trwania miesiąca, rodzic/opiekun prawny dziecka wnosi opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 proporcjonalnie od dnia przyprowadzenia dziecka do przedszkola dyżurującego.

§ 6.

1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom / prawnym opiekunom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola.

2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci   zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

§ 7.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

§ 8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.